Vedtekter

VEDTEKTER FOR UTSIKTEN VEST FUS BARNEHAGE AS

            Vedtatt av styret for Utsikten Vest FUS Barnehage AS 11.05.216

 

1.         Barnehagen eies og drives av

 

            Utsikten Vest FUS Barnehage AS

 

 

2.         FORMÅL

 

            Aksjeselskapets formål er på best mulig måte å etablere og drive Utsikten Vest FUS       Barnehage AS i Sandnes kommune.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

           

            Barnehagen drives i samsvar med:

            a)         Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte                              forskrif­ter og retningslinjer

            b)         Rammeplan for barnehager

            c)         Vedtak i Utsikten Vest FUS Barnehage.

            d)        Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen.

            e)         Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner.

            f)         Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

            g)         Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

 

            Egne sjekklister og dokumentasjon for internkontroll finnes i barnehagens HMS- mappe             og beredskapsplan.

 

 

3.         BARNEHAGENS ORGANER:

 

3.1       Eierstyret

            Eierstyret er økonomisk ansvarlig for aksjeselskapet og skal være et kontrollorgan for     barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ mellom             generalforsamlingene.

 

 

3.2       Årsmøtet (Generalforsamlingen)

            Årsmøtet (generalforsamlingen) er barnehagens øverste myndighet.

            Det er egne vedtekter for aksjeselskapet.

 

3.3       Foreldreråd

            For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd.

 

            a) Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen og skal

            fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og

            foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

            b) Foreldrerådet har beslutningsmyndighet til å vedta at foreldrebetalingen kan   

             settes høyere enn maksimalsatsen ref § 4 forskrift om foreldrebetaling.

            c) Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet.

            d) Ved avstemning i foreldrerådet gis èn stemme for hvert barn, og vanlig flertalls-

            vedtak gjelder.

 

            3.4 Samarbeidsutvalg (SU)

            For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg.

 

            1) SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

            2) Foreldrene og de ansatte velger en representant hver per avdeling/base til SU. Det           vil si at hver avdeling/base skal representeres av en foresatt og en ansatt.

            3) Daglig leder er eiers representant i SU. Som eiers representant har daglig leder                 stemme-, møte-, tale- og forslagsrett i SU.

            4) SU velges for ett år om gangen og konstituerer seg selv (valg av leder og sekretær).                                             

            5) SU holder møter etter en oppsatt plan, eller etter behov.  SU leder innkaller til og             leder møtene i SU. Dagsorden skal følge møteinnkallingen.

            6) Ved stemmelikhet på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør daglig leders stemme.

7) SU skal blant annet behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten, bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. I tillegg skal utvalget ha det overordnede ansvaret for å planlegge samt gjennomføre ulike sosiale arrangementer i barnehagen som juletrefest og sommeravslutning.

           

            Foreldremøter

            Det skal avholdes minst to foreldremøter i året. Daglig leder har ansvar for innkalling     og gjennomføring.

 

 

4.         OPPTAK - OPPSIGELSE

 

4.1       Overordnet målsetning:

            Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf   ivaretas og barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig.

 

            Det skal være en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og kjønn.

           

Primær opptakskrets:

 • barn av ansatte i barnehagen
 • barn som har søkt Utsikten Vest FUS Barnehage som 1.prioritet på søkerlisten og som bor i Sandnes Kommune
 • søsken til barn som går eller har gått i barnehagen tidligere år
 • barn som går i barnehagen (redusert oppholdstid) og som ønsker å endre oppholdstiden

 

Sekundær opptakskrets:

 • Alle andre barn i Sandnes kommune som har søkt i det samordnede opptaket

 

             Tertiær opptakskrets:

 • Barn fra andre kommuner

 

 

4.2       Tilbud:

            Barnehagen har følgende heldagstilbud:

 

            100 % - 5 dager/uke

 

 

4.3       Prioritering:

            Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje med    utgangspunkt i den overordnede målsetningen (punkt 4.1) og etter følgende     prioritetsrekkefølge:

 

            1.    Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen jfr. Lov

                   om barnehager §13, med merknader. Barn som det er fattet vedtak om etter lov

                   om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet

                    ved opptak i barnehagen

 

            2.    Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å

                  sikre rekruttering av kvalifisert personale.

 

3.   Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter første

                   barns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold.

 

            4.    Barn med lovfestet rett til barnehageplass, jf. Lov om barnehager § 12-a

 

            5.    Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste. Plassene tildeles ut fra

trekning under ellers like forhold når det er tatt hensyn til gruppens sammensetning, jfr. 4.1.

 

 

    4.4   Opptaksmyndighet:

Barnehagen er med i samordnet opptak i Sandnes kommune. Søknadsskjema sendes til kommunen og barnehagen mottar søkelisten innen avtalt frist.

 

            Daglig leder lager en innstilling i henhold til samordnet opptak og foretar opptak etter    punkt 4.1 og 4.3.

 

      Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en     oppsigelse. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret følges opptakets           overordnet målsetning; punkt 4.1 og prioriteringslisten; punkt 4.3. Tildeling av plass        skal skje skriftlig.

I Sandnes Kommune foregår opptak i Hypernett, elektronisk. Ved å takke ja til tilbud i Hypernett, aksepterer en automatisk Utsikten Vest FUS barnehage AS sine vedtekter.

 

                       

 

 

4.5       Klagerett

            Søkere som har fått avslag på sitt 1. eller 2. valg av barnehageplass ved hovedopptaket   har klagerett. Klagefristen er 3 uker etter at meldingen er mottatt eller søker burde ha    skaffet seg kunnskap om avgjørelsen jfr § 9 i Forskrift om saksbehandlingsregler ved      opptak i barnehage. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen og den skal      begrunnes. Kommunen skal undersøke de forhold klagen grunngir og forelegge klagen   for barnehageeier jfr forskriftens § 7 og 8.

 

            Den som får medhold i sin klage vil få tilbud om neste ledige plass i barnehagen.

 

            Ved supplerende opptak kan kun søkere med lovfestet rett til barnhageplass klage          dersom de ikke tilbys plass jfr forskriftens § 6.

 

 

4.6       Opptaksperiode:

            Barnehageåret går 15.august til 14. august neste år.

 

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass frem til 14.august det året barnet begynner på skolen eller til plassen blir oppsagt.

 

 

4.7       Permisjon:

Permisjon kan kun innvilges for et begrenset tidsrom dersom særlig tungtveiende grunner skulle tilsi at dette er rimelig. Særlig tungtveiende grunner kan for eksempel være at barnets forsørgere mister sin økonomiske forsørgerevne.

 

Permisjoner avgjøres av eierstyret og kan kun besluttes for inntil 12 måneder av gangen. Nytt barn tas opp til plassen i permisjonstiden og skal tilbys det barn som har best prioritet etter reglene om opptak.

 

 

4.8       Oppsigelse av plass:

            En plass skal sies opp skriftlig med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra    den 1. i påfølgende måned.

 

            Oppsigelsestiden er gjeldene om en takker ja til plass, men ønsker å stå videre på

            ventelisten til 1.ønske.

           

            Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden. Plassen    kan imidlertid overtas av et annet barn i oppsigelsestiden dersom barnehagen har fylt      opp alle sine plasser og det nye barnet som får tilbud om plass, ønsker å begynne før.

           

Barnehageplass som sies opp fra og etter 1. april må betales ut barnehageåret.

Sjekk barnehageåret i punkt 4.6 i vedtektene. Det betyr at barnehageplass som benyttes etter 31.05. faktureres og må betales ut barnehageåret.

 

4.9       Endring av oppholdstid:

Ønske om endring av plasstype/størrelse sendes skriftlig til daglig leder. Reduksjon av plasstørrelse anses som oppsigelse av deler av barnehageplassen med to måneder oppsigelsesfrist.

 

 

5.         AREALUTNYTTING

 

            Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,0 kvm netto pr. barn over 3 år og 5,3      kvm netto for barn under 3 år. Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor          barnehagens totale areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak. Vedrørende   arealutnytting gjelder til enhver tid "Lov om barnehager" (rundskriv Q-0902 B).

 

 

6.         ÅPNINGSTIDER

 

 • Barnehagen holder åpent fem dager i uken fra kl. 06.45-16.30. Behovsundersøkelse kan endre den endelige åpningstiden. Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses innenfor den angitte åpningstid. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden. Ved for seint henting av barn skal dette registreres og dersom det har skjedd 3 ganger blir det fakturert et gebyr på 500 kr. Personalet skal være ute av barnehagen kl. 16.30.       

 

 • Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00. Julaften og nyttårsaften holdes stengt.

 

 • Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager i året. Nærmere beskjed gis i god tid.

           

 

7.         FERIE

 

             Barnehagen holdes åpen hele året. Imidlertid forutsettes det at alle barn har ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året. 3 av disse ukene skal være sammenhengende i perioden 20.juni til 15.august. Søknad om å avvikle ferie i et annet tidspunkt kan innvilges dersom det kan skje uten ekstra kostnader for barnehagen. Søknad leveres daglig leder i god tid.

 

            Foreldrene skal så snart som mulig i april gi melding om når barna skal ha             sommerferie, og senest innen 15. april.

 

 

8.         BETALING

 

Foreldrebetaling for en plass i Utsikten Vest FUS Barnehage AS skal ikke settes høyere enn maksimalgrensen. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige           budsjettvedtak. Det betales for 11 måneder i året og juli er betalingsfri måned.             Kostpenger kommer i tillegg.

 

           

            Ved fravær må avgiften betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke møter i rett    tid etter ferien. Uregel­messig betaling kan forårsake at barnet mister plassen.

           

Foreldrekontingenten forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned. Dersom foreldrekontingenten ikke er betalt innen forfall på inkassovarsel mister barnet plassen i barnehagen.

 

Vanlige regler for oppsigelse vil da gjelde, se pkt 4.8.

           

 

9.         MAT

 

Det skal være 2 brødmåltider samt et lett mellommåltid (frukt) i barnehagen pr. dag.

 

Noen ganger serveres det varm mat. Kaker, slikkerier etc. må ikke tas med. Unntak er ved spesielle anledninger der samtykker er gitt av personalet.

 

 

10.       HELSEMESSIGE FORHOLD/FRAVÆR

            Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole, samt arbeidsmiljøloven slår fast at barnehagen som virksomhet og arbeidsplass skal være helsefremmende. Det betyr at barn og ansatte ikke skal utsettes for unødvendig smitte. 

 

            Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til          barnehagen så snart som mulig. Uregelmessig frammøte uten at det gis melding til   barnehagen kan medføre at barnet mister plassen.

 

            Syke eller sterkt forkjølete barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare.

           

            Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna     bør barnet holdes hjemme. Daglig leder avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i     barneha­gen.

           

 

11.       ANSVAR

 

            Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barne­hagen. Eierstyret er pålagt å          tegne ulykkesforsikring for barna.

 

            Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger       barnet til barnehagen må ikke for­late barnet før det har vært i kontakt med personalet.

            Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen.             Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal    barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

           

            Beskjeder gis direkte til personalet.

 

            Aksjeselskapet/personalet har ikke ansvar for barnets medbragte klær eller andre             eiendeler, for eksempel vogn.

           

            Barnet skal ha med godt merket tøy for alle værforhold.

 

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmid­del uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det          foreligger skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

 

 

12.       INTERNKONTROLL

Barnehagen har internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Dokumentasjon blir        oppbevart i barnehagen. Internkontrollperm for helse, miljø og sikkerhetsarbeid er   utarbeidet for barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert av daglig leder.

 

 

13.       DAGLIG LEDER/PERSONALE

13.1     Ansettelser

            Barnehagens daglige leder ansettes av eierstyret. Daglig leder representerer          barnehagens eiere og er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

           

            Daglig leder rapporterer til eierstyret.

           

            Øvrig personale ansettes av daglig leder.

           

            Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

 

13.2     Instruks

            Instruks for daglig leder fastsettes av eierstyret i barnehagen.

 

 

14.       MISLIGHOLD

Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge barnehagens vedtekter, foreldrerådets retningslinjer og beslutninger kan eierstyret gå til oppsigelse av plassen med øyeblikkelig virkning. Vanlige regler for oppsigelse vil da gjelde, se punkt 4.8.

 

            Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og         dette medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen kan eierstyret pålegge          foreldre/foresatte å betale denne ekstra kostnaden.

 

 

15.       SNUS OG RØYK

            Barnehagen er snus- og røykfri.

 

 

16.       TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

De ansatte i barnehagen har taushetsplikt i følge Barnehagelovens § 20 og opplysningsplikt ihht barnehagelovens § 21 og § 22.

           

            § 20. Taushetsplikt

 

For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.

 

§ 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten

 

           

Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 

Endres ved lov 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer)

 

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 

17.       ENDRING AV BARNEHAGENS VEDTEKTER

 

 • Disse vedtektene er vedtatt av styret i Utsikten Vest FUS Barnehage AS mai 2016.
 • Eierstyret har myndighet til å endre barnehagens vedtekter etter at endringsforslag er forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse.

 

 

 

_____________________________________________________________________