Årsplan 2016 - 2017

UTSIKTEN VEST FUS BARNEHAGE AS

Utsikten Vest FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS som pr. i dag eier ca. 170 barnehager. Datterselskaper FUS AS drifter barnehagene og har egen administrasjon i Oslo. FUS tilbyr et gjennomtenkt driftskonsept. Vi er verdidrevet, vi vektlegger involvering og medvirkning fra barn, foreldre og alle ansatte. Barnehagen har et eierstyre som daglig leder rapporterer til.

Utsikten Vest FUS barnehage åpnet dørene 26. februar 2006 og har ca. 70 plasser for barn i alderen 0-6år. Barnehagebygget har to etasjer, hvor de eldste barna holder til oppe og de minste barna nede.

Vi har fire avdelinger i barnehagen:

Småkryp 0-3år

Marihøna 0-3år

Maurtua 3-6år

Tusenbein 3-6år

Barnehagen har en unik beliggenhet nesten på toppen av Bogafjell med utsikt over Stokkelandsvannet og Sandnes by. Derav navnet «Utsikten Vest». I nærmiljøet har vi svært gode muligheter for turer og opplevelser både i byen og naturen.

INNLEDNING

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges. Alle barnehager er etter føringer i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) pliktet til å utarbeide en årsplan for barnehagens virksomhet.

Årsplanen har flere funksjoner:

 • Være et arbeidsredskap for barnehagens personal å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
 • Den er et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.
 • Årsplanen danner grunnlaget for kommunenes tilsyn med barnehagen.
 • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til, eier, politikere, kommunene, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

 

BARNEHAGELOVEN

Det viktigste styringsdokumentet for drift av barnehager er Lov om barnehager (Barnehageloven). I Barnehageloven er formålet med barnehager tydelig nedfelt:

§ 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygges på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

RAMMEPLANEN

Ut fra Barnehageloven er Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver laget som en forskrift til Barnehageloven.

«Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant annet ILO – konvensjon nr.169 om urbefolkninger og FNs barnekonvensjon» (Kunnskapsdepartementet, 2011)

 

OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER

- Barnehagens vedtekter

- Serviceerklæringen for FUS barnehagene

- Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene

- Langsiktig kompetanseplan for personalet

- Forskrift om miljørettet helsevern

- Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen iht barnas alder.

- Månedsplaner og periodeplaner.

- Lokale planer for den enkelte barnehage, prosjektplaner o.l.

 

 

 

 

VERDIER, VISJON OG MÅL

Alle FUS-barnehagene har felles verdier, visjon og mål

Alt arbeid i barnehagen er forankret i tre verdier:

GLØDENDE         SKAPENDE         TILSTEDEVÆRENDE

I Utsikten Vest FUS barnehage betyr dette at:

Vi er GLØDENDE når vi:

 • Skaper muligheter
 • Møter barn, foresatte og kollegaer med en positiv innstilling og engasjement
 • Har humor og godt humør

 

Vi er SKAPENDE når vi:

 • Er gode rollemodeller
 • Er gode igangsettere av aktiviteter der barn får utfolde seg og får utfordringer
 • Er gode planleggere for tilrettelegging av barns lek, undring og utvikling

 

Vi er TILSTEDEVÆRENDE når vi:

 • Er fokusert i her-og nå situasjoner
 • Lytter til barna og gir svar
 • Møter hvert enkelt barn på dets premisser

 

 

Vår visjon:

 

Sammen gir vi barndommen verdi;

lek og glede,

hverdagsmagi og vennegaranti.

I Utsikten Vest FUS barnehage har vi et sterkt fokus på å gi rom til leken. Vi mener at leken er barnas viktigste arena for læring og utvikling. Ved å legge til rette for allsidig lek klarer vi i Utsikten Vest FUS barnehage å etterleve visjonen. I lekens verden skapes glede og vennskap. Ved at både barn og voksne har et felles fokus, skapes små og store øyeblikk av hverdagsmagi som bidrar til felles undring og refleksjon.

 

 

 

 

Hovedmål:

Alle FUS barnehager har fire felles hovedmål:

 1. FUS – barn har et godt selvbilde

 2. FUS – barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse

 3. FUS - barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller

 4. FUS – barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd

 

I Utsikten Vest FUS barnehage jobber vi på følgende måte for å nå målene:

 1. FUS-barn har et positivt selvbilde.

I Utsikten Vest FUS skal alle barn ha troen på at de kan, og de skal få bekreftelse på det. Tilstedeværende voksne skal støtte og veilede barna etter det enkelte barns behov. Mestringsfølelsen er viktig for å ha motivasjon til å tørre å prøve seg på nye utfordringer og på den måten være i konstant utvikling. I progresjonsplanen vår har vi dokumentert at vi skal føre barna gjennom prosesser som legger vekt på det positive med forskjellighet og mangfold hos mennesker. Gjennom slike prosesser får barna en positiv identitetsbekreftelse samtidig som de utvikler sin evne til å se det positive hos andre mennesker.

 1. FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.

Hovedfokuset i vår barnehage er lek og lekkompetanse. Personalet er kurset i temaet egenledelse i lek og læring. Vi jobber kontinuerlig med dette slik av vi i vår barnehage kan gi leken de beste forutsetninger. Barn i god lek er forskende, trives og opparbeider seg god sosial kompetanse, vennekompetanse. Tryggheten føler barna ved at det alltid er tilstedeværende og fokuserte voksne.

 1. FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.

I progresjonsplanen vår vises et fokus på barns medvirkning både i spontane her- og nå situasjoner og i planlagte aktiviteter og arrangement. Vi har medvirkningsmøter sammen med de eldste barna.

 1. FUS-barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd.

I Utsikten Vest FUS barnehage vet vi at hvert enkelt barn har sine egne interesser og behov alt etter alder og personlighet. Vi legger denne kunnskapen til grunn når vi lager våre planer og strukturer i hverdagen.  Enkeltbarn og barnegruppas interesser er ledestjernen for hvordan prosjekter/tema og tilrettelegging for lek er på de forskjellige avdelingene.

UTSIKTEN VEST SITT SATSNINGSOMRÅDE OG OVERORDNET MÅL.

 

 

 

 

 

 

I Utsikten Vest FUS er satsningsområdet egenledelse i lek og læring.

 

 

Vårt mål er å støtte barna i læring og utvikling på deres egne premisser, i lekens verden. Barna i Utsikten Vest skal huske barnehagetiden som en tid fylt med engasjerte og tilstedeværende voksne i en skapende hverdag.

Hovedmålet er at barna gjennom leken skal utvikle sitt potensiale og sine ferdigheter.

 

Alle FUS barnehagene har gått inn i et prosjekt som heter Egenledelse i lek og læring sammen med Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen (Egenledelse i lek og læring, 2011). Godtfredsen og Sørensen legger vekt på syv egenledelsesfunksjoner som viktige for barns utvikling:

 1. < > som handler om å sette seg mål og å kunne lage en effektiv strategi og tilnærming. Denne egenskapen vises i den generelle utformingen av leken, tildeling av funksjoner og ved problemløsing underveis i leken

  Organisering handler om å skape orden på informasjon og aktiviteter. Denne adferden vises gjennom graden av rutiner og struktur i leken

 2. < > handler om evnen til å huske å tenke samtidig, når barnet får et spørsmål/dilemma kan det lete opp tidligere erfaringer og nyttiggjøre seg disse. I leken ser vi dette ved at barna har evnen til å holde fokus på det leken handler om, hvilke roller de forskjellige barna har og hvilke regler barna avtaler seg imellom i leken.

  Igangsetting handler om å ta initiativ og komme i gang med aktiviteter. I lek ser vi dette ved at barnet tar initiativ og er aktive i aktiviteten de har bestemt seg for å utføre. Dette gjelder både språklige, motoriske og tankemessige aktiviteter.

 3. Fleksibilitet vises i barnets evne til å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i aktiviteter og oppgaver. I leken ser vi at barnet evner å finne nye løsninger på utfordringer og har god evne til å løse konflikter.

 4. Selvregulering vises i barnets evne til å regulere og kontrollere egne handlinger, språk, tanker og følelser. I leken ser vi at barnet klarer å motstå impulser samt stoppe egne handlinger på rette tidspunkt. Det handler også om å opprettholde en handling over tid og stoppe når situasjonen krever det. I små barns lek ser vi dette i gjennom regulering av motorikken.

 5. Selvmonitorering handler om å kunne oppfatte sin egen rolle og påvirkning overfor andre, samtidig som en oppfatter andres roller og påvirkning på en selv. Dette er en komplisert egenledelsesfunksjon der rolleleken gir barna store muligheter til å utforske og utvikle seg i forhold til andres følelser og utvikle empati.

Ved å observere lek på denne måten får personalet mulighet til å støtte barnet ut fra deres iboende ressurser, slik at de opplever mestring i størst mulig grad. Personalets kunnskap om egenledelsesfunksjonene i lek gjør at vi kan gi barnet utfordringer og muligheter i leken på en omsorgsfull og positiv måte og tilpasset det enkelte barn eller barnegruppe.

 

 

FELLES PROSJEKT I UTSIKTEN VEST 2016/2017

Felles for hele barnehagen dette barnehageåret er et økt fokus på barns medvirkning. Vi har få felles prosjekter som skal gjelde hele barnehagen. De pedagogiske lederne skal sammen med resten av personalet observere barnas lek og aktiviteter og finne tema til utforsking og pedagogiske aktiviteter ut fra disse observasjonene. Gjennom de forskjellige temaarbeidene som vil oppstå, gis barna impulser til å utvikle leken sin videre. Ved å kontinuerlig dokumentere, vurdere og observere barna i lek og aktiviteter, får pedagogene oversikt over hvert enkelt barns mestringsområder samt dokumentert at vi oppfyller kravet fra rammeplanen om å jobbe med de syv fagområdene.

Fra januar 2016 til juni 2017 er alle ansatte deltagere i et eget prosjektarbeid som vi har i Utsikten Vest FUS. Målet med prosjektet er å få implementere arbeidet med egenledelse i lek og læring i alle ledd i barnehagen.

 

BARNS MEDVIRKNING

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven § 3)

I et av hovedmålene våre står det blant annet at barna skal vite at de har påvirkningsmulighet og de skal oppleve at innspillene deres teller. Barna i Utsikten Vest har voksne som involverer dem i prosjekter, arrangement og aktiviteter. Vi har barnemøter og de voksne legger observasjoner av barnas lek og interesser til grunn for hvordan tema- og prosjektarbeid utvikler seg. Barna i Utsikten Vest skal også oppleve å ha medvirkning i konkrete her-og-nå situasjoner. Det vil si at vi voksne i barnehagen er observante på barnas ønsker og behov i hverdagssituasjoner. Hvor skal vi på tur? Hva skal vi leke? Hva ønsker barnet å spise? O.l.

DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING.

Danningsbegrepet er et omfattende og viktig begrep i barnehagen og barnets liv, danning skjer gjennom hele livet. Gjennom danningsprosessene barnet er gjennom, blir barnet utviklet og formet til akkurat det unike mennesket som bare det er. Barnets danning avhenger av mange faktorer. Den viktigste faktoren for at barnet skal utvikle seg til et menneske med et positivt selvbilde som inneholder både en god selvfølelse og en god selvtillit, er gode relasjoner til andre mennesker. Å oppleve omsorg fra andre mennesker er viktig i dannelsen av selvet. I Utsikten Vest har vi laget en egen standard for hvordan tilvenningen til barnehagelivet skal være. I denne standarden er viktigheten av å ha en nær og trygg primærkontakt gjennom hele barnehagelivet ilagt stor vekt. De voksne skal være følelsesmessig tilstede for barnet og speile det enkelte barn på dets behov. I Utsikten Vest FUS vet alle voksne at den trygge basen hos en voksen omsorgsperson er en forutsetning for barnets deltakelse i lek og læring.

Som nevnt tidligere i årsplanen er satsningsområdet i Utsikten Vest egenledelse i lek og læring. Personalet i Utsikten Vest bruker altså leken som metode for støtte barnet i sin danning gjennom omsorg, lek og læring.

 

LIKESTILLING, INNKLUDERING OG LIKEVERD

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.  (Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)

 

I Utsikten Vest FUS barnehage skal alle barn gis samme muligheter uavhengig av funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn. Barna skal få oppleve at de selv og alle i barnegruppen er betydningsfulle for fellesskapet. I Utsikten Vest FUS jobber vi med likestilling, inkludering og likeverd ved kontinuerlig å reflektere over egen praksis og holdninger i forhold til barnas kjønn, alder og kultur. Vi bruker det pedagogiske verktøyet «Steg for Steg» for å støtte barna i deres sosiale kompetanse. «Steg for Steg» styrker barnas selvbilde og er med på å forebygge mobbing og vold.

 

KULTUR OG MANGFOLD

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd)

Ved å ha fokus på lek gir vi god grobunn til at barnas egen kulturskaping kan blomstre. Barna i Utsikten Vest FUS representerer mange kulturer. Barnas egen kulturskaping og lek fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer og knytter fellesskapet sammen. Ved at vi markerer de forskjellige høytidene og tradisjonene som er representert på avdelingene er vi med på å legge til rette for at barna får oppleve et kulturelt mangfold. Gjennom drama, musikk, formingsaktiviteter og fortellinger fra forskjellige kulturer får barna oppleve det positive ved forskjellighet. Barna får gjennom prosesser som viser andre tradisjoner og kulturer utvidet sin kunnskap om andre mennesker. Disse prosessene bidrar til dannelsen av å bli demokratiske, inkluderende mennesker med gode mellommenneskelige verdier som nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt.

 

Slagord i FUS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet.

Vi arbeider med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen.

1-2-åringene

Prosessmål: Barna opplever tilstedeværelse av kunst og kultur. De lærer å erfare gjennom alle sine sanser.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Utforskende maleaktiviteter. Bli kjent noen av de mest kjente folkeeventyrene. Dramatisering. Bli med på eventyruka i barnehagen.

2-3-åringene

Prosessmål: At barna tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Fortellersamlinger, ulike formingsaktiviteter, bli kjent med noen instrumenter.

3-4-åringene

Prosessmål: Barna får hjelp til å styrke sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Få delta aktivt i aktiviteter rundt bruk av forskjellige musikksjangere. Fokus på å variere formingsmaterialene. Dramatisere for tilskuere.

4-5-åringene

Prosessmål: Barna får hjelp til å utvikle sine evner til å bearbeide og kommunisere inntrykk og selv gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Uttrykke inntrykk ved hjelp å skapende kreative aktiviteter. Oppleve at uttrykkene blir dokumentert og reflektert over.

5-6-åringene

Prosessmål: Barna skal utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, dans og drama. Barna skal få oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Utrykke inntrykk gjennom forming, dramatisering og musikk. Fokus på grafiske uttrykk.

FAGOMRÅDENE I PROGRESJONSPLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur, miljø og teknikk

Vi arbeider med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen.

1-2-åringene

Prosessmål: Barna skal få gjøre erfaringer via alle sine sanser.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Være ute i allslags vær. Få være i naturen. Være med på kildesortering

2-3-åringene

Prosessmål: Barna skal få oppleve naturen og få anledning til å undre seg over naturens mangfoldighet.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Bli kjent med de forskjellige årstidene. Bli kjent med de vanligste gårdsdyrene.

3-4-åringene

Prosessmål: Barna skal få oppleve glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Bli kjent med naturens kretsløp, utforske innsekter. Oppleve internett som en kilde til informasjon.

4-5-åringene

Prosessmål: Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjonen.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Barna får oppleve naturens sammenhenger gjennom årstidene. Så blomster og grønnsaker. Lage mat ute.

5-6-åringene

Prosessmål: Barna skal få erfaringer med hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Barna får erfare fysiske eksperimenter. Får utforske fysikk og teknikk. Lager bål. Får utforske ikt og delta i hele dokumentasjonsprosesser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etikk religion og filosofi

Vi arbeider med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen.

1-2-åringene

Prosessmål: Tid og rom for undring

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Bruke «Steg for steg» til å synliggjøre forskjellige følelser. Er med på tradisjonelle samlinger til jul og påske.

2-3-åringene

Prosessmål: Barna skal arbeide med å tilegne seg samfunnets grunnleggende holdninger og verdier.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Deltar i jul- og påskeforberedelser. Deltar i felles aktiviteter på avdelingen som krever samhandling.

3-4-åringene

Prosessmål: Ved at det gis anledning og ro til undring, tenking, samtaler og fortellinger skal barna få anledning til å erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlig.

Barna skal få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Deltar på barnemøter som angår barnehagehverdagen. Får høre jule- og påskefortellingen

4-5-åringene

Prosessmål: Barna skal lære å utvikle toleranse og respekt for hverandres bakgrunn, uavhengig av kulturell og religiøs tilhørighet. Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Barna skal få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner som er representert i barnegruppa.

 

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Deltar på julevandring. Får høre om andre mennesker, tradisjoner og kulturer i verden og som er representert i barnegruppa.

5-6-åringene

Prosessmål: Barna skal bli kjent med etikk, religion og filosofi som en del av kultur og samfunn.

 

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Deltar på medbestemmelses møter angående arrangement i barnehagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn

Vi arbeider med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen.

1-2-åringene

Prosessmål: Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Turer utenfor barnehagen.

Barna skal oppleve reell innflytelse i «her og nå situasjoner». Delta i brannvernuka og på barnehagedagen.

2-3-åringene

Prosessmål: Barna skal lære at alle mennesker, uansett erfaringer og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Barna skal oppleve å følge andres ønsker ved f.eks. samtale rundt hvor turer i nærmiljøet skal gå, hvilken bok som skal leses o.l.

3-4-åringene

Prosessmål: Barna skal utvikle tillit til egen deltagelse og mulighet for påvirkning av fellesskapet. De skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Delta på barnemøter, fellessamlinger, tilberedelser av måltider o.l

Deltar i felles kommunal «ryddeuke» på våren.

4-5-åringene

Prosessmål: Barna skal bli kjent med historiske endringer i lokalmiljø og samfunn.

 

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Deltar i aktiviteter som handler om «før i tiden». Opplever biblioteket som en kilde til informasjon. Leker med tema trafikk.

5-6-åringene

Prosessmål: Barna skal bli kjent med at samene er Norges urbefolkning, og få kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv.

 

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Er med på forberedelser av FN- dagen. Har samiske fortellinger, sagn og hverdagsliv som tema i forkant av samenes nasjonaldag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall, rom og form

Vi arbeider med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen.

1-2-åringene

Prosessmål: Barna skal erfare rom og form gjennom alle sine sanser.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Praktiske erfaringer og fokus på romforståelse. Hører matematiske begreper i dagligtalen.

2-3-åringene

Prosessmål: Barna skal erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Lek med geometriske former, er med på sortering, blir kjent med tallord gjennom dagligtalen.

3-4-åringene

Prosessmål: Barna skal erfare, utforske og leke med form og mønster.

 

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Bli kjent med tallsymbolene, deltar regelmessig i spillgrupper, det blir lagt til rette for konstruksjonslek.

4-5-åringene

Prosessmål: Barna skal få erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine evner til lokalisering

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Sporleker inne og ute.

5-6-åringene

Prosessmål: Barna skal få tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper.

 

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Være i prosesser som gir erfaring av mengder og tall samt kjennskap til standardiserte begreper som dl., liter, cm., og meter.  f.eks ved matlaging og turer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kropp, bevegelse og helse

Vi arbeider med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen.

1-2-åringene

Prosessmål: Vi skal gi barna opplevelser som bidrar til at de får positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Enkel personlig hygiene, f.eks. vaske hender før måltid. Gi barna mulighet til allsidige bevegelser både ute og inne. Turer.

2-3-åringene

Prosessmål: Vi skal gi barna gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og erfaringer.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Turer litt lenger bort fra barnehagen. Føre barna gjennom prosesser der de får bruke alle sansene sine.

3-4-åringene

Prosessmål: Barna skal få mulighet til å videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til alle årstider.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Kunnskap om kroppen.

Førstehjelp. Lage mat. Turer. Bevegelse til musikk. Finmotoriske aktiviteter: F.eks. perle og pusle.

4-5-åringene

Prosessmål: Vi skal gi barna erfaringer som bidrar til at de utvikler glede ved å bruke naturen til utforsking og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan vi bruker og samtidig tar vare på miljøet.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende: Turer som har et klart mål om å utforske noe i naturen. F.eks. å lete etter småkryp, vårtegn, blomster o.l.

5-6-åringene

Prosessmål: Vi skal bidra til å skape forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Vi skal gi barna kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og et sunt kosthold.

Vi skal arbeide med å nå målene gjennom å fokusere på følgende:

Ha fokus på hva som sunn og usunn mat. Ha fokus på det positive ved forskjellighet hos mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Vi vil jobbe med dette fagområdet gjennom å vektlegge opplevelser og erfaringer i hverdagen

1-2-åringene

Prosessmål: Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig.

Vi vil arbeide med å nå målet ved å ha fokus på følgende:

Lesegrupper, sanger, rim og regler, tulle og tøyse med språket, samlingsstunder med konkreter.

2-3-åringene

Prosessmål: Vi lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne.

Vi vil arbeide med å nå målet ved å ha fokus på følgende:

Øve seg på spill, la barna være med på tekstskaping, barna får kjennskap til noen av de mest kjente folkeeventyrene. Lesegrupper

3-4-åringene

Prosessmål: Barna skal støttes i sin videre utvikling av begrepsforståelse. Ved at voksne bruker et variert ordforråd, skal barna få et rikere språk. Barna skal bli kjent med bøker, sanger, bilder, medier med mer.

Vi vil arbeide med å nå målet ved å ha fokus på følgende: Bli kjent med «min bokstav». Til temaarbeid velger vi fokusord, sanger og fortellinger. Barna blir kjent med at internett kan være en kilde til informasjon. Lesegrupper.

4-5-åringene

Prosessmål: Barna får hjelp til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og til å skape positive relasjoner i lek og annen samhandling

Vi vil arbeide med å nå målet ved å ha fokus på følgende:

Vi bruker «Steg for Steg». Dramatisering. Barna er med på å skrive dagrapporter. Lesegrupper

5-6-åringene

Prosessmål: Barna skal få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler og inspirasjon til refleksjoner og nyskapning. Barna skal lære å lytte til lyder og rytmer i språket og bli fortrolige med symboler som tall og bokstaver.

 

Vi vil arbeide med å nå målet ved å ha fokus på følgende:

Førskolegruppe. Barna leker seg med tøyse- og rimord. Barna er i et miljø der tall og bokstaver blir visualisert. Barna lager egne fortellinger og vitser/gåter. Lesegrupper.

Medbestemmelsesmøter i forbindelse med arrangementer og aktiviteter i barnehagen.

 

 

 

 

 

 

 

PLANLEGGING, DOKUMENTASON OG VURDERING.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.  Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns medvirkning (Kunnskapsdepartementet 2011)

Planlegging er en viktig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I Utsikten Vest FUS planlegger vi for å sikre at det skal være god kvalitet i det pedagogiske tilbudet vi gir barna. Planlegging sikrer også at vi driver barnehagen etter de føringene som lovverket gir oss og de målene vi har satt for akkurat vår barnehage. Våre arenaer for planlegging er planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter. Observasjoner av barna og samtaler med barn og foreldre ligger også til grunn for planlegging i barnehagen.

Dokumentasjon av barnehagens arbeid danner utgangspunkt for drøfting av nye planer og utvikling av virksomheten. Dokumentasjon gir også informasjon til tilsynsmyndighet (kommunen), eiere, foresatte og andre samarbeidspartnere om at planer gjennomføres. Vi dokumenterer gjennom dagrapporter og bilder på MyKid, prosjektbeskrivelser, hjemmesiden, diverse dokumentasjon som henger på avdelingene (bilder, tekster, barnas egne arbeider o.l.)

Vurdering og evaluering er en viktig forutsetning for god planlegging og utvikling av barnehagens innhold. Vi må hele tiden se, tolke og forstå relasjoner og samspill som utgjør barnehagens daglige virksomhet. Vi må vurdere hvordan vi skal komme videre og vektlegge det som er bra og endre det som er uheldig. Vi har årlige undersøkelser hvor foreldre får mulighet til å komme med sin vurdering av arbeidet i barnehagen. Observasjon av barna i hverdagen og samtaler med foreldre og barn ligger også til grunn for vurderingen av arbeidet vi gjør. For å sikre kontinuerlig vurdering bruker vi kvalitetskrysset etter aktiviteter, prosjekter og tilstelninger i barnehagen. I kvalitetskrysset vurderer vi hva som er bra og hvorfor. Hva vi bør gjøre annerledes og hvordan.

 

SAMMARBEID

Foreldresamarbeid

Barnas foresatte er en viktig ressurs for oss i Utsikten Vest. Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for å kunne møte barna på deres individuelle behov, det er foreldrene som kjenner barna best. Vi har to foreldresamtaler i året der vi snakker om barnets utvikling og trivsel. Det er alltid barnets beste som skal være utgangspunktet for avgjørelser som blir tatt av foreldre og personal angående barnet. Vi har også andre arenaer der foreldre og personal møtes. Hente- og bringesituasjonen er en svært viktig arena for daglig kontakt mellom ansatte og foreldre. Diverse arrangement i løpet av året gir også muligheter for ansatte og foreldre til å treffes.

For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø (Barnehageloven § 4)

Foreldrerådsmøte holdes en gang i året, dette møtet arrangeres på høsten. Foreldrerådet blir spurt i aktuelle saker ved hjelp av brukerundersøkelser om drift og fellesinteresser. Vi har brukerundersøkelser der foreldre kan komme med kommentarer og ønsker.

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget (Barnehagelovens § 4)

Hos oss består Samarbeidsutvalget av 1 foreldre fra hver avdeling, daglig leder representerer eier og fra personalet møter 1 ansatt fra hver avdeling. Alle medlemmene av SU skal skrive under på taushetserklæring som blir oppbevart i barnehagen. SU sine oppgaver:

 • SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra foreldre, personalet og eier.

 • SU skal være med på drøftinger og legge føringer for barnehagens mål og planarbeid.

 • SU skal være med å godta barnehagens årsplan.

 • SU skal holdes orientert av daglig leder om barnehagens økonomiske rammer som matpenger og foreldrebetaling, budsjett og personalsituasjon.

Samarbeid med andre instanser

 • Helsestasjonen: Helsesøster plikter å ta kontakt med barnehagen dersom barnet trenger tilrettelegging i forhold til språkutvikling. Barnehagen og helsesøster samarbeider også innenfor andre områder. Helsesøster må ha samtykke fra foreldrene. Helsesøster medvirker også i forbindelse med overføringsmøter til skolen.
 • Ressurshelsestasjonen: Vi kan formidle kontakt mellom foreldre og ressurshelsestasjonen. Ressurshelsestasjonen driver familieveiledning, kurs for foreldre o.l. Her kan du ta kontakt med fagpersoner dersom du er bekymret for noe.
 • Skolene i nærmiljøet: Vi har overføringsmøte med skolen angående barn som skal begynne på skolen, der foreldrene har gitt sitt samtykke til at vi overfører informasjon.
 • Barnevernstjenesten: Barnehagen er behjelpelig med å knytte kontakt mellom foreldre og barnevernet. Barnehagen har plikt til å sende bekymringsmelding til barnevernet dersom de opplever at barn utsettes for omsorgssvikt og plikt til å gi tilbakemelding om hvordan vi opplever barnet etter forespørsel fra barnevernet.
 • Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT): Barnehagen kan i samråd med foreldrene henvise barnet til PPT. Dette kan være i forhold til utfordringer barnet har med språk, sosiale utfordringer, motorikk m.m. Barnehagen kan rådføre seg eller få veiledning fra Fagteamet angående enkeltbarn eller barnegrupper.
 • Tidlig innsats-teamet: Kommunen har ekstra fokus på tidlig innsats. Dette teamet er et tilbud fra PPT for raskt å identifisere sårbare barn.
 • Styrket barnehage: Barn som har spesielle behov kan få tildelt ekstra støttetimer til oppfølging. Det skilles mellom støttetimer i form av ekstra ansatt og spesialpedagogisk hjelp i form av en utdannet spesialpedagog.
 • Senter for flerspråklig barn og unge: Barn som er tospråklige kan få tildelt tospråklig assistent noen timer pr.uke. Senteret har en del materiell som kan lånes og tilbyr barnehagen kurs.

OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE

Vi har førskolegruppe med de barna som skal begynne på skolen.

Mål for overgangen:

 • Barna skal styrkes i at de er de eldste i barnehagen og snart står foran en ny overgang i livet. Som gruppe og enkeltbarn skal de få opplevelser og erfaringer som forbereder dem til skolestart.
 • Barnet blir kjent med skolen
 • Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen blir forberedt til å ta imot barnet.

 

Metoder:

 • Ulike skoleforberedende aktiviteter i barnehagen
 • Besøke skolen/SFO både til inviterte arrangement og turer til skolens uteområde i løpet av året.
 • Felles tur/aktivitetsdag med andre førskolebarn fra de andre barnehagene på Bogafjell.
 • Møter/samtaler etter oppsatt årshjul mellom ansatte i barnehagen, ansatte i Bogafjell skole samt helsesøster på skolen.
 • I samarbeid med Bogafjell skole og barnehagene på Bogafjell er det felles foreldremøte før skolestart med tema overgang barnehage/skole.

 

 

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET

Personalet er den viktigste ressursen for barnehagen. Uten et godt og faglig personale er det ikke mulig å få gjennomført planer eller møte barn der de er i sin utvikling. Barnehagen må derfor ha en god plan for personalutviklingen slik at kompetansen og motivasjonen til de voksne er på topp (Kunnskapsdepartementet, 2011)

Pågående og planlagte utviklingsarbeid og prosjekter:

Satsningsområde

Tema/tiltak

Deltakere

Kort info. /ressurs

Egenledelse i lek og læring.

Utsikten Vest sitt eget prosjekt fra januar 2016 til juni 2017: «Implementering av temaet egenledelse i lek og læring på alle nivå i barnehagen»

Alle ansatte.

Prosjektplan og prosessplan til delmålene er laget, av pedagogene i barnehagen, med bakgrunn i FUS kjedens felles satsningsområde på temaet. I prosjektarbeidet dras det inn tema som er grunnleggende for barns muligheter til deltagelse og utvikling i lek. (Prosjektplan ligger tilgjengelig for alle ved hovedinngangen til barnehagen)

Egenledelse i lek og læring.

FUS sentralt sin egen kompetanseplan for temaet.

Pedagogiske ledere

Alle FUS barnehagen har en felles satsning på temaet og har egen kursrekke som pedagogene følger.

Økt kompetanse på samarbeid med andre instanser

Barnevern

Tidlig innsats

PPT

Senter for flerspråklige barn og unge

Helsestasjon

Daglig leder og pedagogiske ledere

Kommunen har en egen kompetanseportal der ansatte melder seg på aktuelle kurs/foredrag.

På felles styrermøter for hele kommunen er ofte samarbeidende instanser tilstede.

Hms

Sykefravær «Frisk i FUS»

Internkontroll

Arbeidsmiljø

Brannvernskurs

Alle ansatte

 

Gjennom prosjektet «Frisk i FUS» gis personalet månedlig oppdatering på fraværet i barnehagen og kostnadene ved dette. Personalmøter blir brukt til informasjon og refleksjon rundt helseverdien i det å være på jobb.

Verneombud og daglig leder informerer personal ang avviksmeldinger og arbeider ut eventuelt nye rutiner.

Evaluering av risikovurderingen av arbeidsmiljøet og tiltakene som ble satt i gang i forhold til dette gjøres på planleggingsdag våren 2017.

Her brukes også bedriftshelsetjenesten samt IA-veilder fra NAV som veiledende ressurs.

Brannvernskurs høsten 2016.

Overgang barnehage-skole

Sikre et godt samarbeid mellom skole og barnehage for å sikre foreldre og barn en trygg overgang

Bogafjell skole samt barnehagene tilhørende skolen.

Daglig leder deltar på disse møtene.

Her er det oppsatte gruppemøter mellom skolen og barnehagene etter et fastsatt årshjul.

Gruppemøtene bidrar til kontinuerlig evaluering og utvikling av arbeidet.

TQM

Voksnes tilstedeværelse for barna. Analyse av og arbeid i forhold til tidstyvene i barnehagen.

Alle ansatte

Her bruker vi daglig leder i Qmarkå FUS som veileder.

Pedagogisk ledelse

Faste «fagbolker» på ledermøtene.

Pedagogiske ledere

Tema for den pedagogiske ledelsen varierer etter behovet som er i barnehagen i forhold til tema vi jobber med, barnegruppa eller personalgruppa.

Pedagogisk ledelse

Nasjonal lederutdanning for styrere

Daglig leder

30 st. poeng ved NHH i Bergen august 2016 til januar 2018.

Flere faglærte i barnehagen

Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Tre assistenter tar fagprøven i løpet av 2016/2017

Kommunalt og privat tiltak.

 

Kompetanseplanen gir en oversikt over personalmøter, planleggingsdager, eksterne og interne kurs, veiledning og opplæring av den enkelte ansatte. Fus har utarbeidet en egen opplæringsplan for nyansatte barnehagelærere, som er en del av Utsikten Vest FUS sin kompetanseplan. Medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte er et viktig redskap for både kartlegging, oppfølging og målsetning for den enkelte medarbeider.

 

 

ÅRSHJUL 2016-2017.

August

 

- Trygghet, tilvenning og vennskap. Oppstart med gode rutiner.

- Planleggingsdag 15. august, barnehagen er stengt.

 

 

September

 

 

- Trygghet , tilvenning og vennskap

- Bli kjent samlinger, Mitt hus.

- Brannvernuke for alle avdelinger fra uke 38

 

- Foreldremøte 22. september

- Avdelingsmøter 2 timer på kveldstid

- Oppstart-samtaler

- Personalmøte 29.september

 

Oktober

-Forberedelse til FN-dag 24. oktober

-Avdelingene leker med egne tema

-Fotografen onsdag 5.oktober

- Personalmøte 20. oktober

- Observasjon til foreldresamtaler.

- SU møte.

- Foresatte inviteres til FN-kafe 24.oktober

-Skolens høstferie uke 41

-Brukerundersøkelse

-Medarbeiderundersøkelse

 

November

- Avdelingene leker med egne tema. Balubauke i uke 44.

- Juleforberedelser.

-Juleverksted

 

- Planleggingsdag 18.november, barnehagen er stengt

 - Personalmøte 24.november

- Juleforberedelser.

- Foreldresamtaler.

- Foresatte inviteres til juleverksted 26. november, kl. 10.00 – 12.30

 

Desember

- Julespill i kirka for 4-5-åringene.

- Luciafest - der 5 åringene går i Luciatog.

- Nissefest 16.desember, med innspill til komiteen fra 3-4 åringene.

- Foresatte på stor avdeling inviteres til Lucia og frokost 13. desember

-Foresatte på småbarnsavdeling inviteres til kaffe 14. desember

 

Januar

Avdelingene leker med egne tema.

- Planleggingsdag 2. januar, barnehagen er stengt.

- Personalmøte 26. januar

 

Februar

- Karneval 17.februar- med innspill fra 5 åringene.

- Samenes nasjonaldag, 6. februar.

- Avdelingene leker med egne tema.

 

 

-Skolens vinterferie uke 9

-Personalmøte 23.februar

 

 

Mars

- Barnehagedagen

– Foreldrekaffe/frokost.

- Påskeaktiviteter fra uke 12: Påskeharen kommer!

- Foreldresamtaler.

- Personalmøte 30.mars

- Foreldrefrokost/kaffe for foreldre

 

 

 

April

-Etter påske, felles tema i barnehagen: Eventyr.

- Planleggingsdag 18. april, barnehagen er stengt

- 15. April frist for å sende inn sommerferielappene.

-Personalmøte 27.april

 

Mai

- Rusken-uke

-Eventyr

- 17.mai forberedelser. Vi øver oss på å gå i 17.maitog 16. mai.

- Tradisjonelle barneleker

- Forberede årets sommerfest.

- Besøke skolene i nærområdet for 5 åringene. Forberedelse overgang skole.

-Planleggingsdag 26.mai, barnehagen er stengt

- Foreldremøte

 

 

Juni

- Sommerfest 1.juni

- Eventyr

 

- Besøksdag for nye barn og foreldremøte for nye foresatte på småbarnsavd.

- Sommerfest 1.juni

Personalmøte 8.juni

 

 

KONTAKTINFORMASJON

 

 

Barnehagen har åpningstider fra kl. 06.45 – kl. 16.30 hver dag.

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

Barnehagen har stengt nyttårsaften og julaften.

I sommerferien er det begrenset åpningstid:

 Åpningstidene i ukene 28, 29, 30 og 31 vil være 07.00 – 16.30.

 

 

 

 

Utsikten Vest FUS barnehage

Bogafjellbakken 90

4324 Sandnes

Tlf.: 413 27 217

E-post: dl.utsiktenvest@bhg.no

Avdelingene

Tusenben, mobil: 454 77 812

Maurtua , mobil: 454 71 299

Marihøna,  mobil: 454 75 166

Småkryp, mobil: 406 32 188

Tags: