Utsikten Vest
 

Søk om barnehageplass

 

For å søke om plass i barnehagen søk til Sandnes kommune gjennom denne linken:

https://owa.tbowa1.vistabase.net/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas og barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig. Det skal være en hensiktsmessig sammensetning mellom alder og kjønn.

Primær opptakskrets:
*   barn av ansatte i barnehagen
* barn som har søkt Utsikten Vest FUS Barnehage som 1.prioritet på søkerlisten og som bor i Sandnes Kommune
* søsken til barn som går eller har gått i barnehagen tidligere år
* barn som går i barnehagen (redusert oppholdstid) og som ønsker å endre oppholdstiden

Sekundær opptakskrets:
Alle andre barn i Sandnes kommune som har søkt i det samordnede opptaket

Tertiær opptakskrets:
Barn fra andre kommuner

Tilbud:

Barnehagen har følgende heldagstilbud:

100 % - 5 dager/uke

 


Ved ledig kapasitet i barnehagen kan foreldre/foresatte med barn som disponerer redusert plass kjøpe seg enkeltdager i barnehagen. Dette må avtales spesielt med daglig leder og betales inn på egen giro. Prisen pr enkeltdag er kroner 250,-. Beløpet inkluderer matpenger med 15 kr.

 

 

Prioritering:

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje med utgangspunkt i den overordnede målsetningen (punkt 4.1) og etter følgende prioritetsrekkefølge:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen jfr. Lov om barnehager §13, med merknader. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4 – 4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen
  2. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personalet
  3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen med prioritering etter første arns ansiennitet. Plassene tildeles ut fra loddtrekning under ellers like forhold.
  4. Barn med lovfestet rett til barnehageplass, jf. Lov om barnehager § 12-a
  5. Barn for øvrig som står på barnehagens venteliste. Plassene tildeles ut fra trekning under ellers like forhold når det er tatt hensyn til gruppens sammensetning, jfr. 4.1.

 

Opptaksmyndighet
Barnehagen er med i samordnet opptak i Sandnes kommune. Søknadsskjema sendes til kommunen og barnehagen mottar søkelisten innen avtalt frist.

 

Daglig leder lager en innstilling i henhold til samordnet opptak og foretar opptak etter punkt 4.1 og 4.3

 

Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret følges opptakets overordnet målsetning; punkt 4.1 og prioriteringslisten; punkt 4.3. Tildeling av plass skal skje skriftlig.

                       

Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens vedtekter.

Logg på administrasjonssidene